Definicja rodziny - Wszystko, co musisz wiedzieć o rodzinie

Definicja rodziny - Wszystko, co musisz wiedzieć o rodzinie
Autor Anna Wałek
Anna Wałek08.01.2024 | 6 min.

Definicja rodziny jest niezwykle istotna, ponieważ rodzina odgrywa kluczową rolę w życiu każdego człowieka. W niniejszym artykule przybliżymy Ci, czym jest rodzina, jakie pełni funkcje, z czego się składa i jakie są role poszczególnych jej członków. Dowiesz się również, co wpływa na relacje panujące w rodzinie. Poznasz definicję rodziny zgodną z prawem, a także różne typy i modele rodzin. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Rodzina to podstawowa komórka społeczna, która zaspokaja potrzeby emocjonalne i materialne swoich członków
 • W skład rodziny wchodzą zazwyczaj rodzice i dzieci, ale także dziadkowie, krewni czy konkubenci
 • Role w rodzinie są związane z płcią - mężczyźni są żywicielami, kobiety opiekunkami
 • Rodzina pełni wiele funkcji - prokreacyjną, opiekuńczą, socjalizacyjną i inne
 • Na więzi rodzinne wpływają czynniki kulturowe, ekonomiczne i psychologiczne osób tworzących rodzinę

Co to jest definicja rodzinydefinicja rodziny

Definicja rodziny określa, czym jest rodzina, jakie pełni funkcje i z czego się składa. Zgodnie z polskim prawem, za rodzinę uważa się zespół osób pozostających w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa oraz osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Rodzina jest więc grupą osób, które łączą więzi krwi, małżeństwo lub niesformalizowany związek. Stanowi podstawową i naturalną komórkę społeczną, która przygotowuje człowieka do życia w społeczeństwie. Jest pierwszym środowiskiem wychowawczym dziecka.

Rodzina zapewnia swoim członkom bezpieczeństwo emocjonalne i ekonomiczne. W jej ramach zaspokajane są potrzeby miłości, przynależności i akceptacji. Rodzina kształtuje osobowość i system wartości człowieka, przekazuje wzorce zachowań, tradycje i dziedzictwo kulturowe.

Z socjologicznego punktu widzenia, rodzina składa się zazwyczaj z rodziców (lub rodzica) i dzieci. Jednak w skład rodziny mogą wchodzić również inne osoby spokrewnione lub niespokrewnione, np. dziadkowie, rodzeństwo rodziców, konkubenci.

Jakie są rodzaje rodzinrodzaje rodzin

Wyróżnia się kilka podstawowych typów rodzin:

 • rodzina nuklearna (rodzice + dzieci)
 • rodzina wielopokoleniowa (rodzice, dzieci, dziadkowie)
 • rodzina niepełna (np. samotny rodzic + dzieci)
 • rodzina zrekonstruowana (np. rodzic, jego dziecko/dzieci z poprzednich związków oraz nowy partner i jego dzieci)

Rodziny różnią się także ze względu na:

- liczbę dzieci (bezdzieci, jednodzieci, wielodzietna),

- status materialny (bogata, klasa średnia, biedna),

- styl wychowania (autorytarna, liberalna, demokratyczna).

Rodzina tradycyjna a nowoczesna

Dawniej dominował model rodziny tradycyjnej - wielopokoleniowej, patriarchalnej, gdzie główną rolę odgrywał ojciec. Współcześnie coraz częściej występuje rodzina partnerska, nuklearna, dwupłciowa kariera, gdzie role w rodzinie nie są ściśle określone ze względu na płeć.

Kto tworzy rodzinęrodzinę

Podstawowymi elementami każdej rodziny są rodzice i dzieci. Jednak poza nimi w skład rodziny mogą wchodzić także inne osoby.

Rodzinę tworzą więc najczęściej:

 • rodzice (ojciec, matka)
 • dzieci (własne lub przysposobione)
 • dziadkowie
 • rodzeństwo rodziców (wujostwo, ciotki/wujowie)
 • inny krewny lub powinowaty
 • konkubent/konkubina rodzica

Osoby te nie muszą mieszkać razem ani pozostawać ze sobą w bliskich relacjach. Wystarczy samo pokrewieństwo lub powinowactwo, by zaliczać się do rodziny w znaczeniu prawnym.

Jakie są role w rodzinierole w rodzinie

Definicja rodziny - Wszystko, co musisz wiedzieć o rodzinie

Role rodzinne są związane z wiekiem, płcią i statusem danej osoby. Najważniejsze role w rodzinie pełnią:

Matka

Tradcyjnie matka postrzegana jest jako opiekunka, wychowawczyni i gospodyni domowa. W praktyce role te często dzielone są między oboje rodziców.

Ojciec

Klasycznie ojciec uważany jest za głowę rodziny, żywiciela i autorytet. Jednak we współczesnych rodzinach podział obowiązków między rodzicami jest coraz bardziej partnerski.

Rola matki Rola ojca
opiekunka żywiciel rodziny
wychowawczyni autorytet
gospodyni domowa głowa rodziny

Oprócz rodziców istotne role odgrywają dzieci, będące pod opieką dorosłych, oraz dziadkowie wspomagający wnuki i ich rodziców.

Jakie są funkcje rodzinyfunkcje rodziny

Rodzina pełni szereg funkcji warunkujących prawidłowy rozwój jednostki oraz stabilność i ciągłość grupy.

Do najważniejszych funkcji rodziny zalicza się:

Funkcję prokreacyjną

Obejmuje zdolność do reprodukcji, czyli posiadania potomstwa. Dzięki temu zapewniona jest biologiczna ciągłość gatunku ludzkiego i społeczeństwa.

Funkcję opiekuńczo-zabezpieczającą

Rodzina zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne i psychiczne swoich członków - daje schronienie, pożywienie, ubranie, opiekę zdrowotną.

Funkcję socjalizacyjno-wychowawczą

Rodzina kształtuje osobowość dziecka, przekazuje system wartości, normy i wzory zachowań obowiązujące w danym społeczeństwie.

Inne funkcje rodziny to m.in. funkcja emocjonalna, ekonomiczna, kulturowa i rekreacyjna.

Co wpływa na relacje w rodzinierodzinie

Rodzina jest systemem wzajemnie oddziałujących na siebie osób. Na relacje między członkami rodziny wpływa wiele czynników.

Do najważniejszych należą:

 • Czynniki kulturowe - tradycja, religia, obyczaje
 • Czynniki ekonomiczne - status materialny rodziny
 • Cechy osobowościowe członków rodziny - temperament, charakter
 • Doświadczenia z dzieciństwa i rodziny pochodzenia
 • Sytuacje stresowe - problemy zdrowotne, finansowe, zawodowe

Wszystkie te elementy determinują wzajemne relacje w rodzinie - poczucie bliskości, zaangażowanie, wypełnianie ról rodzinnych. Znajomość tych uwarunkowań pomaga budować dobre więzi w rodzinie.

Rodzina jest najcenniejszą wartością w życiu człowieka i podstawową komórką społeczną.

Podsumowanie

W niniejszym artykule staraliśmy się kompleksowo wyjaśnić, czym jest definicja rodziny. Dowiedzieliśmy się, że rodzina to podstawowa komórka społeczna, zapewniająca swoim członkom bezpieczeństwo emocjonalne i ekonomiczne. Poznaliśmy różne rodzaje rodzin, ich role oraz najważniejsze funkcje.

Okazuje się, że rodzina może przybierać różnorodne formy - od tradycyjnej wielopokoleniowej, przez nuklearną dwupłciową karierę, po rodzinę zrekonstruowaną. Kluczowe role w rodzinie odgrywają rodzice, będący zarówno opiekunami, jak i żywicielami. Rodzina zaspokaja też szereg potrzeb psychicznych i emocjonalnych.

Co istotne, na relacje panujące w rodzinie wpływa wiele czynników - kulturowych, ekonomicznych i osobowościowych. Ich znajomość pomaga budować silne więzi rodzinne oparte na bliskości i wzajemnym szacunku. Dzięki temu, rodzina może w pełni realizować swoje funkcje.

Mamy nadzieję, że artykuł był dla Ciebie interesujący i poszerzył wiedzę na temat tego, czym jest rodzina. To niezwykle istotny element życia społecznego i każdego człowieka z osobna.

Najczęstsze pytania

Definicja rodziny określa, że jest to podstawowa komórka społeczna składająca się z rodziców i dzieci, ale także innych osób spokrewnionych lub spowinowaconych, np. dziadków czy wujostwa, które tworzą grupę opartą na więzach emocjonalnych i wspólnym gospodarstwie domowym.

Wyróżnia się kilka typów rodzin, m.in. rodzinę nuklearną, wielopokoleniową, niepełną czy zrekonstruowaną. Różnią się one m.in. liczbą dzieci, statusem materialnym czy stylem wychowania.

Role rodzinne są związane z wiekiem i płcią. Matki zwykle pełnią rolę opiekunek i wychowawczyń. Ojcowie tradycyjnie uważani są za żywicieli i głowy rodziny. Dzieci podlegają opiece rodziców, a dziadkowie często wspierają wnuki i ich opiekunów.

Najważniejsze funkcje rodziny to: prokreacyjna, opiekuńczo-zabezpieczająca, socjalizacyjno-wychowawcza, emocjonalna, ekonomiczna, kulturowa i rekreacyjna. Służą one zaspokajaniu różnorodnych potrzeb członków rodziny.

Na więzi rodzinne oddziałują czynniki kulturowe (tradycje, religia), ekonomiczne (status materialny), psychologiczne (cechy osobowości), a także sytuacje stresowe, jak problemy zdrowotne czy finansowe. Ich znajomość pomaga budować dobre relacje.

5 Podobnych Artykułów

 1. Bowlby przywiązanie - pełne wyjaśnienie i znaczenie
 2. Miłość po rozstaniu: jak odnaleźć szczęście na nowo!
 3. Jak wyjść z friendzone: skuteczne strategie i metody
 4. Silne zauroczenie: jak je odróżnić od zakochania, wskazówki
 5. Czterej jeźdźcy apokalipsy opis - Czterej apokalipsy opis
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Anna Wałek
Anna Wałek

Jestem Anna, entuzjastka ochrony przyrody. Chcę zwracać uwagę na piękno otaczającego nas świata naturalnego i konieczność jego zachowania dla przyszłych pokoleń. Wierzę, że idea zrównoważonego rozwoju pozwoli godzić dobrobyt człowieka z troską o nasz wspólny dom - Ziemię. Będę promować wszelkie działania na rzecz ratowania ginących gatunków i ekosystemów.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły